Chinese Dynasties


Northern Sung (Pei Sung) Dynasty (960-1127)

Northern Sung (Pei Sung) Dynasty (960-1127)
Chien Lung (960-962)
Ch'ien Teh (963-967)
K'ai Po (968-975)
T'ai P'ing Hing Kno (976-983)
Yung Hsi (984-987)
Tuan Kung (988-989)
Shun Hwa (990-994)
Tze Tao (995-997)
Hsien P'ing (998-1003)
Ching Teh (1004-1007)
Ta Chung Hsiang Fu (1008-1016)
T'ien Hsi (1017-1021)
Ch'ien Hsing (1022-1022)
T'ien Shen (1023-1031)
Ming Tao (1032-1033)
Ching Yu (1034-1037)
Poa Yuen (1038-1039)
K'ang T'ing (1040-1040)
Ch'ing Li (1041-1048)
Huang Yu (1049-1053)
Tze Ho (1054-1055)
Chia Yu (1056-1063)
Chih P'ing (1064-1067)
Hsi Ning (1068-1077)
Yuan Fung (1078-1085)
Yuan Yu (1086-1093)
Shao Shen (1094-1097)
Yuan Fu (1098-1100)
Chein Chung Cheng Kuo (1101-1101)
Ch'ung Ning (1102-1106)
Ta Kuan (1107-1110)
Cheng Ho (1111-1117)
Ch'ung Ho (1118-1118)
Hsuan Ho (1119-1125)
Ching K'ong (1126-1126)
Chien Yen (1127-1130)

Southern Sung (Nan Sung) Dynasty (1131-1276)


Southern Sung (Nan Sung) Dynasty (1131-1276)
Shao Hing (1131-1162)
Lung Hing (1163-1164)
Ch'ien Tao (1165-1173)
Shun Hsi (1174-1189)
Shao Hsi (1190-1194)
Ch'ing Yuen (1195-1200)
Chia T'ai (1201-1204)
K'ai Hsi (1205-1207)
Chia Ting (1208-1224)
Pao Ch'ing (1225-1227)
Shao T'ing (1228-1233)
Tuan P'ing (1234-1236)
Chia Hsi (1237-1240)
Shun Yu (1241-1252)
Pao Yu (1253-1258)
K'ai Ch'ing (1259-1259)
Ching Ting (1260-1264)
Hsien Shun (1265-1274)
Teh Yu (1275-1276)

Yuan Dynasty (1277-1367)


Yuan Dynasty (1277-1367)
Tse Yuan (1277-1294)
Yuan Chen (1295-1296)
Ta Teh (1297-1307)
Tze Ta (1308-1311)
Huang Ch'ing (1312-1313)
Yen Yu (1314-1320)
Tze Chih (1321-1323)
Tai Ting (1324-1327)
T'ien Li (1328-1329)
Tze Shun (1330-1332)
Yuan T'ung (1333-1334)
Tse Yuan (1335-1340)
Tze Cheng (1341-1367)

Ming Dynasty (1368-1644)


Ming Dynasty (1368-1644)
Hung Wu (1368-1398)
Chien Van (1399-1402)
Yung Lo (1403-1424)
Hung He (1424-1425)
Seuen Teh (1426-1435)
Cheng Tung (1439-1450)
Chin Tai (1451-1457)
Tien Shun (1458-1465)
Chen Hua (1465-1487)
Hung Che (1488-1505)
Cheng Teh (1506-1521)
Chai Ching (1522-1566)
Lung Ching (1567-1572)
Wan Li (1573-1619)
Tai Chong (1619-1620)
Tien Chi (1620-1627)
Chung Cheng (1628-1644)

Ching Dynasty (1644-1911)


Ching Dynasty (1644-1911)
Shun Chih (1644-1662)
K'ang Hsi (1662-1722)
Yung Cheng (1723-1735)
Ch'ien Lung (1736-1795)
Chia Ch'ing (1796-1820)
Tao Kuang (1821-1850)
Hsien Feng (1851-1862)
T'ung Chih (1862-1875)
Kuang Hsu (1875-1908)
Seuen Tung (Pu Yi) (1908-1911)


Buddhist Resources Directory

triratna.info sitemap:©
URL: http://resources.triratna.info/Chinese-Dynasties.html
Last modification: 080101