Pinyin / Wade-Giles Conversion TableSeveral conventions exist for representing Chinese characters in the Roman alphabet.
Recently the Pinyin system was chosen as the standard thus making it difficult for those not familiar with Chinese to correlate names written in the older Wade-Giles system with the newer Pinyin system.
We hope the tables below are of assistance in the conversion of Wade-Giles transliteration into the Pinyin system and vice versa. Although care was taken preparing this table it may contain errors.Pinyin Wade-Giles Wade-Giles Pinyin
a a a a
ai ai ai ai
an an an an
ang ang ang ang
ao ao ao ao
ba pa cha zha
bai pai ch'a cha
ban pan chai zhai
bang pang ch'ai chai
bao pao chan zhan
bei pei ch'an chan
ben pen chang zhang
beng peng ch'ang chang
bi pi chao zhao
bian pien ch'ao chao
biao piao che zhe
bie pieh ch'e che
bin pin chei zhei
bing ping chen zhen
bo po ch'en chen
bu pu cheng zheng
ca ts'a ch'eng cheng
caī ts'ai chi ji
can ts'an ch'i qi
cang ts'ang chia jia
cao ts'ao ch'ia qia
cbong ch'ung chiang jiang
ce ts'e ch'iang qiang
cen ts'en chiao jiao
ceng ts'eng ch'iao qiao
cha ch'a chieh jie
chai ch'ai ch'ieh qie
chan ch'an chien jian
chang ch'ang ch'ien qian
chao ch'ao chih zhi
che ch'e ch'ih chi
chen ch'en chin jin
cheng ch'eng ch'in qin
chi ch'ih ching jing
chou ch'ou ch'ing qing
chu ch'u chiu jiu
chua ch'ua ch'iu qiu
chuai ch'uai chiung jiong
chuan ch'uan ch'iung qiong
chuang ch'uang cho zhuo
chui ch'ui ch'o chuo
chun ch'un chou zhou
chuo ch'o ch'ou chou
ci tz'u chu zhu
ci ts'u ch'u chu
cong ts'ung chü ju
cou ts'ou ch'ü qu
cu ts'u chua zhua
cuan ts'uan ch'ua chua
cui ts'ui chuai zhuai
cun ts'un ch'uai chuai
cuo ts'o chuan zhuan
da ta ch'uan chuan
dai tai chüan juan
dan tan ch'üan quan
dang tang chuang zhuang
dao tao ch'uang chuang
de te chüeh jue
deng teng ch'üeh que
di ti chui zhui
dian tien ch'ui chui
diao tiao chun zhun
die tieh ch'un chun
ding ting chün jun
diu tiu ch'ün qun
dong tung chung zhong
dou tou ch'ung cbong
du tu chüo jue
duan tuan ch'üo que


Pinyin Wade-Giles Wade-Giles Pinyin
dui tui e e
dun tun eh e
duo to ei ei
e o en en
e eh eng eng
e e erh er
ei ei fa fa
en en fan fan
eng eng fang fang
er erh fei fei
fa fa fen fen
fan fan feng feng
fang fang fo fo
fei fei fou fou
fen fen fu fu
feng feng ha ha
fo fo hai hai
fou fou han han
fu fu hang hang
ga ka hao hao
gai kai he he
gan kan heh hei
gang kang hei hei
gao kao hen hen
ge ko heng heng
ge ke ho he
gei kei hou hou
gen ken hsi xi
geng keng hsia xia
gong kung hsiang xiang
gou kou hsiao xiao
gu ku hsieh xie
gua kua hsien xian
guai kuai hsin xin
guan kuan hsing xing
guang kuang hsiu xiu
gui kuī hsiung xiong
gun kun hsü xu
guo kuo hsüan xuan
ha ha hsüeh xue
hai hai hsün xun
han han hsüo xue
hang hang hu hu
hao hao hua hua
he ho huai huai
he he huan huan
hei heh huang huang
hei hei hui hui
hen hen hun hun
heng heng hung hong
hong hung huo huo
hou hou i yi
hu hu jan ran
hua hua jang rang
huai huai jao rao
huan huan je re
huang huang jen ren
hui hui jeng reng
hun hun jih ri
huo huo jo ruo
ji chi jou rou
jia chia ju ru
jian chien juan ruan
jiang chiang jui rui
jiao chiao jun run
jie chieh jung rong
jin chin ka ga
jing ching k'a ka
jiong chiung kai gai
jiu chiu k'ai kai
ju chü kan gan
juan chüan k'an kan
jue chüo kang gang
jue chüeh k'ang kang


Pinyin Wade-Giles Wade-Giles Pinyin
jun chün kao gao
ka k'a k'ao kao
kai k'ai ke ge
kan k'an k'e ke
kang k'ang kei gei
kao k'ao ken gen
ke k'o k'en ken
ke k'e keng geng
ken k'en k'eng keng
keng k'eng ko ge
kong k'ung k'o ke
kou k'ou kou gou
ku k'u k'ou kou
kua k'ua ku gu
kuai k'uai k'u ku
kuan k'uan kua gua
kuang k'uang k'ua kua
kui k'ui kuai guai
kun k'un k'uai kuai
kuo k'uo kuan guan
la la k'uan kuan
lai lai kuang guang
lan lan k'uang kuang
lang lang k'ui kui
lao lao kuī gui
le lo kun gun
le le k'un kun
lei lei kung gong
leng leng k'ung kong
li li kuo guo
lia lia k'uo kuo
lian lien la la
liang liang lai lai
liao liao lan lan
lie lieh lang lang
lin lin lao lao
lin lin le le
ling ling lei lei
ling ling leng leng
liu liu li li
long lung lia lia
lou lou liang liang
lu lu liao liao
lieh lie
luan luan lien lian
lüe lüeh lin lin
lun lun lin lin
luo luo ling ling
ma ma ling ling
mai mai liu liu
man man lo le
mang mang lou lou
mao mao lu lu
me me
mei mei luan luan
men men lüeh lüe
meng meng lun lun
mi mi lung long
mian mien luo luo
miao miao ma ma
mie mieh mai mai
min min man man
ming ming mang mang
miu miu mao mao
mo mo me me
mou mou mei mei
mu mu men men
na na meng meng
nai nai mi mi
nan nan miao miao
nang nang mieh mie
nao nao mien mian
ne no min min
ne na ming ming


Pinyin Wade-Giles Wade-Giles Pinyin
nei nei miu miu
nen nun mo mo
nen nen mou mou
neng neng mu mu
ni ni na ne
ni ni na na
nian nien nai nai
nian nian nan nan
niang niang nang nang
niao niao nao nao
nie nieh nei nei
nin nin nen nen
ning ning neng neng
niu niu ni ni
nong nung ni ni
nou nou nian nian
nu nu niang niang
nu nu niao niao
nieh nie
nuan nuan nien nian
nüe nüeh nin nin
nuo no ning ning
o o niu niu
ou ou no ne
pa p'a no nuo
pai p'ai nou nou
pan p'an nu nu
pang p'ang nu nu
pao p'ao
pei p'ei nuan nuan
pen p'en nüeh nüe
peng p'eng nun nen
pi p'i nung nong
pian p'ien o e
piao p'iao o o
pie p'ieh ou ou
pin p'in pa ba
ping p'ing p'a pa
po p'o pai bai
pou p'ou p'ai pai
pu p'u pan ban
qi ch'i p'an pan
qia ch'ia pang bang
qian ch'ien p'ang pang
qiang ch'iang pao bao
qiao ch'iao p'ao pao
qie ch'ieh pei bei
qin ch'in p'ei pei
qing ch'ing pen ben
qiong ch'iung p'en pen
qiu ch'iu peng beng
qu ch'ü p'eng peng
quan ch'üan pi bi
que ch'üo p'i pi
que ch'üeh piao biao
qun ch'ün p'iao piao
ran jan pieh bie
rang jang p'ieh pie
rao jao pien bian
re je p'ien pian
ren jen pin bin
reng jeng p'in pin
ri jih ping bing
rong jung p'ing ping
rou jou po bo
ru ju p'o po
ruan juan p'ou pou
rui jui pu bu
run jun p'u pu
ruo jo sa sa
sa sa sai sai
sai sai san san
san san sang sang
sang sang sao sao


Pinyin Wade-Giles Wade-Giles Pinyin
sao sao se se
se se sen sen
sen sen seng seng
seng seng sha sha
sha sha shai shai
shai shai shan shan
shan shan shang shang
shang shang shao shao
shao shao she she
she she shei shei
shei shei shen shen
shen shen sheng sheng
sheng sheng shih shi
shi shih sho shuo
shou shou shou shou
shu shu shu shu
shua shua shua shua
shuai shuai shuai shuai
shuan shuan shuan shuan
shuang shuang shuang shuang
shui shui shui shui
shun shun shun shun
shuo shuo shuo shuo
shuo sho so suo
si ssu sou sou
si szu ssu si
si su su su
song sung su si
sou sou suan suan
su su sui sui
suan suan sun sun
sui sui sung song
sun sun szu si
suo so ta da
ta t'a t'a ta
tai t'ai tai dai
tan t'an t'ai tai
tang t'ang tan dan
tao t'ao t'an tan
te t'e tang dang
teng t'eng t'ang tang
ti t'i tao dao
tian t'ien t'ao tao
tiao t'iao te de
tie t'ieh t'e te
ting t'ing teng deng
tong t'ung t'eng teng
tou t'ou ti di
tu t'u t'i ti
tuan t'uan tiao diao
tui t'ui t'iao tiao
tun t'un tieh die
tuo t'o t'ieh tie
wa wa tien dian
wai wai t'ien tian
wan wan ting ding
wang wang t'ing ting
wei wei tiu diu
wen wen to duo
weng weng t'o tuo
wo wo tou dou
wu wu t'ou tou
xi hsi tsa za
xia hsia ts'a ca
xian hsien tsai zai
xiang hsiang ts'ai caī
xiao hsiao tsan zan
xie hsieh ts'an can
xin hsin tsang zang
xing hsing ts'ang cang
xiong hsiung tsao zao
xiu hsiu ts'ao cao
xu hsü tse ze
xuan hsüan ts'e ce


Pinyin Wade-Giles Wade-Giles Pinyin
xue hsüo tsei zei
xue hsüeh tsen zen
xun hsün ts'en cen
ya yai tseng zeng
ya ya ts'eng ceng
yan yen tso zuo
yang yang ts'o cuo
yao yao tsou zou
ye yeh ts'ou cou
yi yi tsu zi
yi i tsu zu
yin yin ts'u ci
ying ying ts'u cu
yo yo tsuan zuan
yong yung ts'uan cuan
you yu tsui zui
yu ts'ui cui
yuan yüan tsun zun
yue yüeh ts'un cun
yun yün tsung zong
za tsa ts'ung cong
zai tsai tu du
zan tsan t'u tu
zang tsang tuan duan
zao tsao t'uan tuan
ze tse tui dui
zei tsei t'ui tui
zen tsen tun dun
zeng tseng t'un tun
zha cha tung dong
zhai chai t'ung tong
zhan chan tzu zi
zhang chang tz'u ci
zhao chao wa wa
zhe che wai wai
zhei chei wan wan
zhen chen wang wang
zheng cheng wei wei
zhi chih wen wen
zhong chung weng weng
zhou chou wo wo
zhu chu wu wu
zhua chua ya ya
zhuai chuai yai ya
zhuan chuan yang yang
zhuang chuang yao yao
zhui chui yeh ye
zhun chun yen yan
zhuo cho yi yi
zi tzu yin yin
zi tsu ying ying
zong tsung yo yo
zou tsou yu you
zu tsu yu
zuan tsuan yüan yuan
zui tsui yüeh yue
zun tsun yün yun
zuo tso yung yong

Buddhist Resources Directory

triratna.info sitemap:©
URL: http://resources.triratna.info/Pinyin-Wade-Giles-Conversion-Table.html
Last modification: 080101